The site is temporary unavailable. We'll be back soon.

Maskit House
14 Hatzorfim St, Tel-Aviv +972-3-6884004

Maskit Hilton
205 Ha-Yarkon St, Tel-Aviv +972-3-5295545

Maskit Old Jaffa
2 Mazal Dagim St, Tel-Aviv +972-3-6444947